Teachers in The Netherlands are reforming the curriculum. Here you can find the recommendations for English and Digital Literacy (digitale geletterdheid). The Pre-Academic English Lessons developed here are anticipating these recommendations and have translated the recommendations into classroom practice. See Project Futurables. Get the Workbook Vwo 5 English. Contact the owner to get your own copy.

Digital Literacy

DG1.1 – Van data naar informatie – Aanbevelingen Bovenbouw VO

Besteed in de bovenbouw van het VO aandacht aan de, in de onderbouw  opgedane vaardigheden op het gebied van informatieverzameling en -verwerking door deze vaardigheden te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden binnen de context van de vakken.

DG1.2 – Digitale data – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht aan de functie die data en dataverwerking hebben in verschillende beroepen, zodat leerlingen dit kunnen meenemen bij de keuze voor een vervolgopleiding.
 • Besteed aandacht aan de locatie van data en daarbij aan de verschillen, voordelen en risico’s van centrale en decentrale opslag.
 • Voor havo/vwo: besteed in de bovenbouw aandacht aan het gebruik van datasets en de toepassingen hiervan, want dit is belangrijk voor veel vervolgopleidingen op hbo- en wo-niveau.

DG2.1 – Veiligheid – Aanbevelingen Bovenbouw VO

Aanbevelingen VO bovenbouw

 • Besteed aandacht aan het type technieken, dat gebruikt wordt om een online omgeving te beveiligen. Hierbij valt te denken aan: encryptie, spamfilters en certificaten.
 • Besteed aandacht aan het herkennen en beïnvloeden van technieken die inbreuk doen op de veiligheid, zoals: phishing en ethical hacking.
 • Besteed aandacht aan de schade die ongewenst of onveilig mediagebruik aan anderen toe kan brengen en leer maatregelen te nemen om deze persoonlijke veiligheidsrisico’s, zoals cyberpesten, grooming en sexting, voor henzelf en anderen te minimaliseren.
 • Besteed aandacht aan het leren reflecteren vanuit persoonlijk, maatschappelijk, economisch en ethisch perspectief op de spanning tussen openheid/vrijheid/het benutten van mogelijkheden van digitale technologie aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant.

DG2.2 – Privacy – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht aan de manieren waarop digitale (persoons-)gegevens verzameld en gebruikt kunnen worden.
 • Besteed aandacht aan de beroepsperspectieven die binnen het onderwerp privacy en gegevensbescherming met digitale technologie mogelijk zijn.
 • Besteed aandacht aan de technieken, waarmee bedrijven big data verzamelen en deze door middel van algoritmes gebruiken om gebruikers en processen te beïnvloeden.

DG3.1 – Interacteren met digitale technologie – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht aan digitale technologie en bied de mogelijkheid om op verschillende manieren hiermee te interacteren, zodat leerlingen op een effectieve en efficiënte manier kunnen omgaan met onbekende, vergelijkbare toepassingen van digitale technologie.
 • Besteed aandacht aan de mogelijkheden die er zijn om de steeds veranderende technologische ontwikkelingen te volgen, zodat leerlingen op de hoogte zijn van de gevolgen die dit heeft voor de eigen keuze van studie en beroep en hun positie binnen de maatschappij.
 • Besteed blijvend aandacht aan het leren reflecteren op de gevolgen van de huidige en toekomstige toepassingen van digitale technologie. Leerlingen vormen zich een mening over de ethische, maatschappelijke, wetenschappelijke en economische aspecten daarvan.
 • Besteed er aandacht aan, dat leerlingen blijvend nadenken over de relatie tussen mens en digitale technologie: zij zijn zich er bewust van hoe de mens en technologie zich verhouden en denken na over de ethische, maatschappelijke en economische aspecten, die daarbij een rol kunnen spelen en over de mogelijkheden die digitale technologie biedt voor verrijking van het menselijk bestaan.

DG3.2 – Het aansturen van digitale technologie – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht aan het onderhouden en verdiepen van de concepten en werkwijzen binnen computational thinking in verschillende studie- en beroepsgerichte contexten.
 • Besteed aandacht aan de mogelijkheid om bij het oplossen van contextrijke problemen de kansen van digitale technologie te herkennen, te analyseren en eventueel toe te passen.

DG4.1 – Netwerken – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht het oplossen van beperkingen van digitale netwerken en het verbeteren ervan.
 • Besteed aandacht aan het zo optimaal mogelijk gebruiken van de mogelijkheden van computernetwerken.
 • Besteed aandacht aan het verbeteren en waar mogelijk oplossen van een probleem binnen internettoepassingen.
 • Besteed aandacht aan alternatieve vormen van wereldwijde netwerken, waarbij (illegale) producten en diensten worden verhandeld en besteed aandacht aan de juridische aspecten, die hieraan verbonden zijn.
 • Besteed aandacht aan de wijze waarop digitale netwerken een rol spelen in digitale communicatie in verschillende beroepssectoren en de mogelijkheden die het benutten van digitale netwerken en internet biedt.

DG4.3 – Samenwerken met digitale technologie – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht aan het toepassen van verschillende werk- en projectvormen in digitale samenwerkingen.
 • Besteed aandacht aan het samenwerken aan een digitaal product, bijvoorbeeld zelf een digitale applicatie realiseren.
 • Besteed aandacht aan het verbinden van verschillende digitale manieren van samenwerking.
 • Besteed aandacht aan praktische vaardigheden in relatie tot maakonderwijs: learning by doing.
 • Besteed aandacht aan de waarde die (digitale) samenwerking kan hebben in en voor toekomstige studie en beroep.
 • Besteed aandacht aan de mogelijkheden en kansen die (digitaal) ondernemerschap en internationale (digitale) samenwerkingen bieden.

DG5.1 – De digitale burger – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht aan het verkennen van mogelijkheden die er zijn binnen studie en beroepen, die een relatie hebben met het bouwen en onderhouden van platforms waar de samenleving door draaiende blijft.
 • Besteed aandacht aan de rol van onderzoeker, die de burger kan aannemen met behulp van digitale informatie.
 • Besteed aandacht aan de impact die digitale informatie en sociale media hebben op de democratie.
 • Besteed aandacht aan de complexe ethische, maatschappelijke en juridische vraagstukken van digitaal burgerschap en de invloed van digitale technologie op het functioneren van de democratische samenleving.
 • Besteed aandacht aan de meerwaarde van crowdsourcing in onderzoeken en samenwerkingen.
 • Besteed aandacht aan de rol van massamedia bij politieke besluitvorming, sociale interactie en persoonlijke levenssfeer/vrijheid.
 • Besteed aandacht aan de vraag hoe je in media-uitingen drogredeneringen kunt herkennen.
 • Besteed aandacht aan de vraag hoe je kunt herkennen wanneer mediaboodschappen vooroordelen, rolpatronen en ideologieën bevestigen en versterken.

DG5.2 – Digitale identiteit – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht aan de eigen digitale identiteit die bij het aanmelden voor een studie en bij het vinden van een stageplaats of baan in de latere loopbaan van leerlingen een rol blijft spelen.
 • Besteed aandacht aan de vraag waarom mensen bij een (sub)cultuur willen horen en wat de invloed daarvan is op mediagebruik.

DG6.1 – Participeren in de platformeconomie – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht aan de rol van ethiek in de platformeconomie, gerelateerd aan filosofische thema’s als ‘macht’ en ‘waarde’.
 • Besteed aandacht aan de manier waarop data worden omgezet in financiële en economische waarde.
 • Besteed aandacht aan de verhoudingen tussen data en macht.
 • Besteed aandacht aan de manier waarop innovatie met digitale technologie veranderingen in de arbeidsmarkt veroorzaakt.
 • Besteed aandacht aan het doorgronden van digitale verdienmodellen en hoe deze gebruikt worden om een product in de markt te zetten.
 • Besteed aandacht aan de werking en waarde van alternatieve (digitale) valuta.
 • Besteed aandacht aan de rol van crowdfunding in digitale marketing en hoe je jezelf als producent hiermee kunt profileren.
 • Besteed aandacht aan de verschillen in digitale platforms; platforms die een intermediaire (met tussenkomst van bedrijf) en dis-intermediaire (direct contact tussen verkoper en koper) functie hebben.
 • Havo/vwo: besteed aandacht aan het begrijpen van blockchain en welke invloed nieuwe (digitale) valuta kunnen hebben op de economie.
 • Havo/vwo: besteed aandacht aan de concentratie van (online) macht en de machtspositie van grote platforms.
 • Havo/vwo: besteed aandacht aan de impact van decentralisatie, door middel van digitale platforms, op de economie.

DG6.2 – Digitale marketing – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht aan de rol die technologische innovaties spelen in de toepassing van digitale marketing.
 • Besteed aandacht aan ondernemerschap in relatie tot digitale marketing; digitale marketing zelf leren gebruiken om een doel te realiseren of boodschap over te brengen.
 • Besteed aandacht aan de rol die ‘big data’ spelen in digitale marketing.
 • Besteed aandacht aan de achterliggende motieven van de economie van de aandacht.
 • Besteed aandacht aan de manier waarop mediatoepassingen het eigen welbevinden en levensgeluk kunnen verhogen (of juist verlagen) en zet deze mediatoepassingen daarvoor actief in, door bijvoorbeeld expertise te delen met anderen om ook hun mediastrategie te optimaliseren. Daarbij gaat het niet alleen om het verwezenlijken van eigen doelen, maar ook die van anderen en de platforms, waaraan deelgenomen wordt.

DG7.1 – Toepassen en ontwerpen – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht aan de mogelijkheden die digitale technologie biedt bij het oplossen van complexe problemen of het ontwerpen en uitwerken van eigen (kunstzinnige) ideeën.
 • Besteed aandacht aan vakoverstijgend werken en het ontwerpproces. cross-disciplinaire ontwerp-onderzoeken, met het oog op studie en beroep.
 • Besteed aandacht aan de toepassing van de kennis over computational thinking in het creatieve proces.

DG8.1 – Duurzaamheid – Aanbevelingen Bovenbouw VO

 • Besteed aandacht aan de motivatie achter keuzes die gemaakt worden ten aanzien van het toepassen van innovatieve oplossingen, waarmee de uitputting van grondstoffen en vervuiling tegen worden gegaan.
 • Besteed aandacht aan (mogelijke) oplossingen voor mondiale vraagstukken als: vervuiling, verspilling en verbruik van grondstoffen en de rol die digitale technologie daarbij kan spelen.
 • Besteed aandacht aan het verkrijgen van inzichten in kansen die er ontstaan op de arbeidsmarkt ten aanzien van het slim inzetten van technologie en het creëren van oplossingen voor mondiale problemen, gerelateerd aan duurzaamheid.
 • Besteed aandacht aan de vraag welke kansen en bedreigingen er zijn voor de leefomgeving als het gaat om toekomstige ontwikkelingen, die digitale technologie met zich mee gaat brengen.

English

EMVT1.1 – Effectief communiceren – Aanbevelingen Bovenbouw VO

In de bovenbouw van het VO werken leerlingen aan het verbreden en verdiepen van hun talenkennis en communicatieve taalvaardigheden. Leerlingen kijken naar, luisteren naar en lezen een steeds (digitaal) breder aanbod aan teksten van verschillende omvang en complexiteit. Ze raken vertrouwd met teksten van verschillende soorten (zoals documentaires, advertenties, praatprogramma’s, artikelen, opiniestukken, websites) en met verschillende doelen (zoals informeren, promoten, overtuigen). Leerlingen communiceren mondeling en schriftelijk over onderwerpen die verder reiken dan de eigen belevingswereld, bijvoorbeeld verslagen maken of debatten voeren met aandacht voor argumentatie en onderbouwing in goedlopende, complexe zinnen. Het perspectief van de leerlingen omvat de wereld om hen heen en hun plaats hierin als wereldburgers. Leerlingen verwerken informatie en brengen dit over uit complexe, gestructureerde (digitale) teksten in gecompliceerde taal over onderwerpen uit hun eigen belevingswereld en/of uit de actualiteit. Te denken valt aan reageren op en/of vertalen en analyseren van diverse teksten. In de bovenbouw worden leerlingen daarnaast gestimuleerd een constructieve rol te vervullen bij interactie, door bijvoorbeeld oplossingen aan te dragen vanuit verschillende perspectieven en op te treden als intermediair.

We adviseren de leerlijn in de bovenbouw vmbo, havo en vwo te ontwikkelen langs de volgende aspecten:

 1. Bied mogelijkheid voor ontwikkeling van het zelfbewust, flexibel en doeltreffend inzetten van talen in een informeel en formeel register, afgestemd op de situatie, het (digitale) medium en de betrokkenen.
 2. Bied mogelijkheid voor ontwikkeling van het vermogen om zelf te kunnen reflecteren op de eigen bijdrage bij het effectief communiceren met de ander. Stem dit af met de bouwstenen Taalbewustzijn.
 3. Bied onderwerpen en situaties aan die ook een beroepsmatig karakter hebben om zo de bewustwording van doelen van taalgebruik te ontwikkelen. Bied in het havo en het vwo onderwerpen en situaties aan die abstracter en strategisch van aard zijn.
 4. Geef aandacht aan het actief communiceren op een natuurlijke en vaardige manier, met toenemende aandacht voor intonatie en het non-verbale aspect. Vergroot de bewustwording van effecten van taalgebruik.
 5. Bied mogelijkheid voor verdere ontwikkeling van de (taal)vaardigheden zodat leerlingen de rol als intermediair in kunnen nemen om communicatie en begrip te vergemakkelijken. Te denken valt aan het kunnen toelichten en stroomlijnen van informatie en het kunnen switchen tussen talen en tussen vaardigheden. Daarbij spelen objectiviteit en flexibiliteit een belangrijke rol.
 6. Zorg voor differentiatie tussen de talen met behulp van de inhoud van de leeswijzer en de doorlopende leerlijn zoals beschreven in de toelichting. Maak de nagestreefde beheersingsniveaus in de verschillende talen en taalvaardigheden inzichtelijk door ze te koppelen aan ERK-niveaus.

EMVT2.1 – Creatieve vormen van taal – Aanbevelingen Bovenbouw VO

In de bovenbouw vo bouwen leerlingen voort op de kennis en vaardigheden die zij in de onderbouw hebben opgedaan, door zowel verbreding als verdieping. Ze verwerven nieuwe kennis, en leren die actief te gebruiken. Ze ontwikkelen hun denkvaardigheden in het vergelijken, classificeren, analyseren en evalueren van verschillende soorten creatieve teksten, en in het redeneren, onderbouwen van meningen en argumenten, het herkennen van onderliggende thema’s en patronen, het trekken van conclusies. Ze gebruiken zelf de vreemde taal op een persoonlijke, kritische en creatieve manier in eigen creatieve mondelinge en schriftelijke teksten. Lees- en luisterplezier, beleving, reflectie en smaakontwikkeling blijven van belang.

In de bovenbouw gaat het om steeds complexere creatieve teksten zowel in taalniveau als in context, en zowel receptief als productief. Het perspectief van de leerlingen omvat de wereld om hen heen en hun plaats erin als wereldburgers.

We adviseren de leerlijn in de bovenbouw vmbo, havo en vwo te ontwikkelen langs de volgende aspecten:

 1. Bied mogelijkheid voor de ontwikkeling van het empathisch vermogen van de leerling: inleven in, en reflecteren op situaties en gebeurtenissen.
 2. Stimuleer de persoonlijke ontwikkeling van de leerling om kenmerken en handelingen van personages te kunnen beschrijven en te interpreteren. Stimuleer het waarnemend vermogen om de effecten en gevolgen daarvan te kunnen benoemen.
 3. Stimuleer de bewustwording van maatschappelijke kenmerken van de werelden van fictie en de wereld van de leerlingen.
 4. Bied mogelijkheid voor ontwikkeling van vaardigheden in het bedenken van eigen creatieve teksten in verschillende vormen, en over verschillende onderwerpen.
 5. Voeg verbreding en verdieping van kennis van sociale, culturele en historische contexten in het tekstaanbod toe: van verkenning naar analyse, evaluatie en waardering.
 6. Stimuleer de bewustwording van doelen en effecten van taalgebruik in creatieve teksten: van herkennen naar uitleggen en evalueren van het effect van bijvoorbeeld retorische stijlfiguren op de lezer (zoals personificatie)TB.
 7. Bied mogelijkheid voor ontwikkeling van het literaire vermogen van leerlingen: van herkennen naar analyseren van diverse literaire kenmerken.
 8. Zorg voor differentiatie tussen de talen met behulp van de inhoud van de leeswijzer en de doorlopende leerlijn zoals beschreven in de toelichting.
 9. Zorg ervoor dat op alle onderwijsniveaus ook in de bovenbouw nauw wordt afgestemd met de leergebieden Nederlands en Kunst & Cultuur, zodat leergebiedoverstijgende aanpakken kans van slagen hebben.

EMVT3.1 – Interculturele competentie – Aanbevelingen Bovenbouw VO

In de bovenbouw bouwen leerlingen voort op hun interculturele ervaringen en werken ze verder aan de ontwikkeling van hun interculturele competentie. Het niveau van de complexiteit van het aanbod wordt afgestemd op het onderwijsniveau en op het taalbeheersingsniveau in de specifieke vreemde taal.

We adviseren de leerlijn in de bovenbouw vmbo, havo en vwo te ontwikkelen langs de volgende aspecten:

 1. Stimuleer de ontwikkeling van respect en open houding ten opzichte van de verschillen tussen talen en culturen.
 2. Besteed aandacht aan analyse en interpretatie van culturele verschillen en overeenkomsten in zowel formele als informele settings.
 3. Zorg voor verdere ontwikkeling van communicatieve en bemiddelingsvaardigheden met mensen van verschillende taal- en culturele achtergronden, zodat misverstanden en gevoeligheden worden voorkomen die door culturele verschillen kunnen ontstaan.
 4. Besteed aandacht aan analyse en interpretatie van de invloed van historische en geografische factoren op de ontwikkeling van talen in een bepaalde culturele context.
 5. Besteed aandacht aan reflectie op het feit dat uitingen in een bepaalde taal en cultuur voor onbegrip kunnen zorgen, en dat verschillen in inzichten in mondiale thema’s cultureel bepaald kunnen zijn.
 6. Besteed aandacht aan de verschillen in wereldbeeld tussen mensen uit verschillende culturen.
 7. Besteed in het vmbo aandacht aan de rol van interculturele aspecten in werkgerelateerde situaties.
 8. Maak ook voor leerlingen in de bovenbouw interculturele (fysieke) uitwisselingen mogelijk. Daarmee kunnen leerlingen de verworven interculturele vaardigheden adequaat en met zelfvertrouwen leren toe te passen.

EMVT4.1 – Taalbewustzijn – Aanbevelingen Bovenbouw VO

In de bovenbouw vo bouwen leerlingen voort op de kennis en vaardigheden die zij in de onderbouw hebben verworven, door zowel verbreding als verdieping.

We adviseren de leerlijn in de bovenbouw vmbo, havo en vwo te ontwikkelen langs de volgende aspecten:

 1. Stimuleer leerlingen om te reflecteren op hun taaluitingen om het leren van een nieuwe taal te bevorderen. Laat ze oefenen in het geven en ontvangen van feedback om verder te komen in hun eigen taalleerproces. Besteed aandacht aan het bewust worden van het feit dat talen leren een levenslang proces is.
 2. Laat leerlingen op steeds complexere grammaticale en lexicale structuren reflecteren. Stimuleer ze om zinnen, woordstructuren, woordbetekenis en taalgebruik te analyseren en interpreteren en bewust en creatief toe te passen.
 3. Besteed aandacht aan kennis over talen, hun geschiedenis en hoe talen in de tijd kunnen veranderen.
 4. Besteed aandacht aan het adequaat toepassen van verschillende taalconventies in steeds complexere situaties. Laat leerlingen oefenen in het bewust doorbreken van deze conventies indien gewenst of indien een bepaald effect beoogd wordt.
 5. Besteed aandacht aan reflectie, analyse en interpretatie van de invloed van de maatschappij op idiomen, metaforen en taalgebruik bij verschillende talen. Te denken valt aan historische feiten, geografische ligging, tradities enz.IC
 6. Besteed aandacht aan reflectie, analyse en interpretatie van expliciete en impliciete doelen, zoals manipulatieve intenties van mondeling en schriftelijk taalgebruik (discoursanalyse).
 7. Stimuleer de leerlingen om hun taalplezier en taaldurf te blijven ontwikkelen. Dit is ook in de bovenbouw een belangrijk aspect, juist omdat de leerlingen zich in steeds meer verschillende, meer onverwachte en onbekende situaties in de andere taal moeten kunnen uiten.
 8. Zorg voor differentiatie tussen de talen met behulp van de inhoud van de leeswijzer en de doorlopende leerlijn zoals beschreven in de toelichting.

EMVT5.1 – Meertaligheid – Aanbevelingen Bovenbouw VO

In de bovenbouw blijven leerlingen een open houding ontwikkelen ten opzichte van de sociale en individuele meertaligheid. Ze verdiepen zich in het belang van meertaligheid voor hun eigen vervolgstudie of werk en voor de internationalisering van de samenleving. Leerlingen maken vorderingen in de beheersing van twee of meer talen naast hun eerste taal.

We adviseren de leerlijn in de bovenbouw vmbo, havo en vwo te ontwikkelen langs de volgende aspecten:

 1. Nodig leerlingen uit om de status en het gebruik van talen en varianten van talen in verschillende landen en regio’s in historisch en socio-cultureel perspectief te analyseren om de waarden waarmee ze worden geassocieerd te verklaren. Te denken valt aan Frans in België of aan Engels, Frans of Duits als lingua franca in Afrika.
 2. Stimuleer de leerlingen om hun eigen meertalige repertoire en dat van hun klasgenoten in te zetten om informatie te verkrijgen en over te brengen over steeds meer onderwerpen en in verschillende teksten, afhankelijk van hun taalniveau. Te denken valt aan parallelle vertalingen van tijdschriftartikelen of aan het overbrengen van een boodschap uit documenten in verschillende talen.
 3. Stel leerlingen bloot aan meertalige situaties en stimuleer ze om hun gebruik van de vreemde taal aan te passen bij de taalkennis van de andere spreker voor de bevordering van de communicatie.